Välkomna till årsmöte i Åkersberga Frisbeeklubb

Plats: Sjöflygvägen 37, Täby (Danne Karlssons Jobb)
Tid: Söndag 5:e Mars kl 12.00

Program: (ordningsföljden kan komma att ändras)

  • Årsmöte enligt dagordning nedan
  • KM i Puttning
  • Klubben bjuder på mackor och fika
  • Prisutdelningar

Dagordning årsmöte:
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Fastställande av dagordningen
6. Fastställande av röstlängd
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Föredragning av revisionsberättelsen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av verksamhets- och ekonomisk plan för 2017
11. Fastställande av medlemsavgiften för 2017
12. Behandling av motioner, propositioner och frågor som inkommit styrelsen i rätt tid
13. Val av styrelse
14. Val av revisor
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

Leave a Reply