Stödmedlem i Åkersberga Frisbeeklubb

Detta dokument reglerar stödmedlems rättigheter och begränsningar i Åkersberga Frisbeeklubb

Stödmedlem faller under samma regler som gäller fullvärdiga medlemmar enligt §10-12 i stadgarna
Stödmedlems rättigheter och begränsningar beskrivs i § 13, 14 samt §17 i stadgarna.
Dessa visas i sitt utdrag här:

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

• har rätt till information om föreningens angelägenheter,

• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar,
bestämmelser och beslut.

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

• skall betala medlemsavgift senast den31 mars samt de övriga
avgifter som beslutats av föreningen.

Stödmedlem

 • Har inte rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • Har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • Skall betala stödmedlemsavgift senast den 31 mars.

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem

 • Har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Stödmedlem

 • Har inte rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet 

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem

 • Som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte.
  Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
  Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Stödmedlem

 • Har inte rösträtt på mötet
 • Har yttrande- och förslagsrätt på mötet.